Accés al contingut
Accés al menú de la secció
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Maresme

FONS ACM70-69 / Col·lecció de pergamins del Monestir de Sant Pau del Maresme

Tipus de fons: Religiosos

Documents sense classificar
Codi de referència
ACM70-69-T2-5

Nivell de descripció
Unitat documental composta

Títol atribuït
Testament de Bernat Ferrer amb diversos llegats pius

Data(es)
11 d'octubre de 1318

Descripció
Testament de Bernat Ferrer, habitant de la franquesa de Sant Pol de Mar, parròquia de Sant Cebrià de Vallalta, en el qual nomena marmessors Vidal Sabater i Ramon del mas de Buadelles, habitants de la dita parròquia. Escull sepultura en el cementiri de l'església de Sant Cebrià de Vallalta, destina 2 sous en moneda barcelonesa de tern, a les despeses del seu enterrament, i 12 diners als clergues i rector de l'esmentada església. Llega al prior del monestir de Sant Pol del Maresme 2 sous en senyal de reconeixença de la seva senyoria. Nicolau, de l'església de Sant Cebrià de Vallalta; 5 sous pels pobres ; 10 sous per celebrar una missa per la seva ànima, llurs parents i altres fidels difunts. Llega 10 sous als seus fills Guillemó, Pericó i Guillemona, i 5 sous al seu fill Nicolau. Reconeix haver rebut l'esponsalici de la seva dona Bonjorn, i la institueix hereva universal i tutora dels seus fills.

Notari: Pere Flequer, notari del terme del Castell de Montpalau.


In dei nomine. Ego, Bernardus Ferriarii de ffrancheada, Sancti Pauli de Maritimia, de parrochia Sancti Cipriani de Valle Alta, egritudine detentus, tamen in meo pleno sensu et manumissores meos Vitalem Çabaterii et Raymundum, de manso de Buadeles, parrochie predicte, quos sicut carius possum deprecir, quod sicut carius possum deprecor, quod si me mori contingerit antequam aliud faciam testamentus, ipsi ambo distribuant et ordinavent de bonis meis sicut hic invenerint ordinatum.

Primum, ante omnia, volo rogo et mando quod omnia debita mea solvantur, et omnes injurie mee restituantur simpliciter, et de pleno sicut probari posterunt per testes, vel instrumenta aut alia legitima documen ta , sacundum deum et ferum penitencie.

In primis, dimito ecclesie Sancti Cipriani, predicti, unde sum parrochianus cum corpore meo sepeliendo, duos solidos barchinonesis de terno, inter ipsam ac suos clericos et rectori eiusdem, de honoramento doudecim denarios.


Observacions
200 x 300 mm.

v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya