Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Centre: ANC
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-547 / AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

Tipus de fons: Institucions


Codi de referència
ANC1-547

Nivell de descripció
Fons

Títol
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

Data(es)
Dates de creació: 1845-1999
Dates d'agregació: 1899-1999


Volum i suport
237,8 m (2.280 unitats d'instal·lació), paper.

Nom del(s) productor(s)
Agència Catalana de l'Aigua

Història del(s) productor(s)
Creada per la llei 25/1998, de 31 de desembre, com una empresa pública depenent del departament de Medi Ambient. Gestiona de forma unificada el cicle integral de l'aigua en qualitat d'administració hidràulica de la Generalitat. Va assumir les funcions de la Junta d'Aigües de Catalunya creada el 1987 en cloure's els traspassos Estat-Generalitat iniciats el 1981.
La intervenció dels poders públics en matèria d'aigües no es generalitza fins mitjans del segle XIX mitjançant successives lleis i decrets, que fixaven diferents aspectes: domini d'aigües, obres i aprofitaments. La llei d'Aigües de 1879 fou la de més llarga durada essent la precedent de l'actual llei d'Aigües de 1986.
En una primera època els òrgans gestors de l'Administració d'Aigües foren: a nivell central: el ministeri de Foment (Obres Públiques a partir de 1931); a nivell territorial: Les divisions hidrològiques (1899), les divisions de treballs hidràulics (1900-1947) i les confederacions hidrogràfiques (des de 1926).
A Catalunya existiren la Divisió Hidràulica de l'Ebre (1900) i la Divisió Hidràulica del Pirineu Oriental (1908), la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (1926) i la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental (1929) que coexisteixen fins la fusió de les divisions i les confederacions el 1947. Les Confederacions Hidrogràfiques coexisteixen també amb les delegacions provincials del ministeri.
La Generalitat republicana va assumir les competències en matèria hidràulica el 1936 però no les va exercir mai degut a la guerra civil i la fi del règim autonòmic que va impedir consolidar una administració hidràulica descentralitzada.
El règim franquista manté la divisió en confederacions geogràfiques que esdevenen en òrgans administratius hidràulics únics fins que l'any 1959 es creen les Comissàries d'Aigües com a òrgans independents, ambdós organismes exerceixen les competències en matèria hidràulica, fins la nova llei d'Aigües de 1986.
En una segona època amb l'arribada de la democràcia i l'inici dels traspassos de competències, la Generalitat de Catalunya les assigna al Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 1981 i en rebre la totalitat de les competències el 1985, promulga la Llei d'Administració Hidràulica (Llei 17/1987, de 13 de juliol). Aquesta llei estableix tres organismes adscrits al Departament de Política Territorial i Obres Públiques: Direcció General d'Obres Hidràuliques, Junta d'Aigües de Catalunya i Junta de Sanejament, els dos últims com a organismes autònoms.
Amb la creació del Departament de Medi Ambient el 1991 es traspassen a aquest departament les competències en matèria hidràulica.


Història arxivística
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques rep els fons documentals una vegada closos els traspassos de serveis Estat-Generalitat el 1985. Posteriorment foren responsables de la documentació: el Departament de Medi Ambient, la Junta d'Aigües de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua a partir de 1998. A principis de 2000 l'Agència Catalana de l'Aigua estableix un acord de col·laboració amb l'Arxiu Nacional de Catalunya per tractar la documentació.

Dades sobre l'ingrés
Quatre ingressos efectuats per l'Agència Catalana de l'Aigua el 10 de març de 2000 (acord de tractament); el 10 de desembre de 2013 (2 ingressos) i 20 dabril de 2015 (transferència).

Abast i contingut
Actualment el fons està format d'una banda pels projectes tècnics integrats pels documents següents: memòries i annexos, pressupostos, plànols, plecs de condicions i informes de l'enginyer en cap i d'altra banda pels expedients administratius (contractació i expropiació) que representen en l'actualitat, un volum reduït però susceptible d'esser incrementat en posteriors ingressos.
Tant els projectes tècnics com els expedients administratius formen part de la sèrie documental denominada expedients d'obres d'infraestructures hidràuliques, produïts successivament pels òrgans administratius: Divisions Hidràuliques, Confederacions Hidrogràfiques i Junta d'Aigües de Catalunya dins l'àmbit territorial comprés dins les conques hidrogràfiques del Pirineu Oriental i de l'Ebre, i ocasionalment per les del Xúquer i del Sud.
ABASTAMENTS/ AFORAMENT/ EMBASSAMENTS/ ENDEGAMENTS I DEFENSES/ OBRES HIDRÀULIQUES/ REGADIUS/ SANEJAMENTS/ TREBALLS FORESTALS


Sistema d'organització
L'organització de la única sèrie que forma actualment el fons es basada en la identificació de la documentació que l'integra constituïda pels projectes tècnics. Per a la seva descripció s'utilitza un instrument de descripció en base de dades,que identifica la sèrie a partir de criteris de caràcter tipològic: geogràfics, títols, observacions (general) i cronològic: numèrics, nominals (específic).
Posteriorment ingressen noves sèries: Expedients de contractació i expedients d'expropiació.


Informació sobre avaluació, tria i eliminació
La sèrie és de conservació permanent en aplicació de la TAD 265.

Condicions d'accés
Lliure

Condicions de reproducció
Les mateixes que l'accés.

Llengües i escriptures dels documents
Castellà icatalà

Instruments de descripció
Aplicatiu GANC. ANC. Agència Catalana de l'Aigua:
- Projectes tècnics: 5.165 registres informàtics. Consultable en línia.
- Expedients administratius (contractació): 285 registres informàtics. Consultable en línia.
- Expedients admnistratius (expropiació): 2 registres informàtics. Consultable en línia.


Documentació relacionada
1ª Divisió Hidrològico-Forestal (CAT ANC 1 - 0056).
Fuerzas Hidroelèctricas del Segre, SA (CAT ANC 1 - 0319).
Barcelona Traction, Light and Power Company Limited (CAT ANC 1 - 0170).
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (CAT ANC 1 - 0352).
Arxiu de l'Agència Catalana de l'Aigua (CAT AACA)
Alcalá de Henares Archivo General de la Administración
Aigües de Barcelona, S.A.


Bibliografia
Departament de Política Territorial i Obres Públiques "Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya". Dossier. Barcelona, 1993.
Direcció General d'Obres Hidràuliques. "Pla d'Aigües de Catalunya". Barcelona 1982.
Torras Serra, Marc i Utgés Vallespí, Maria. "Els Projectes Tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua". Butlletí de l'ANC. Núm. 2 (octubre 2002). p. 8-10. (Consulta: 31 de maig de 2005)
UTGÉS VALLESPÍ, Maria: "La canalització i el desviament del curs baix del Llobregat". Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 14 (juny 2006), p. 2-5.


Notes
Nota a Data(es): Les dates són les corresponents a l'inici dels expedients.

Autoria i data(es)
M. Berenguer Casulleras, juliol de 2002. Actualitzat el juliol de 2006, maig 2008, E. Terradellas el juliol de 2013 i mbc el març de 2014 i novembre de 2015.

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya