Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-36 / JOSEP M. VILÀ GANDOL

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
AMSFG540-36

Nivell de descripció
Fons

Títol
JOSEP M. VILÀ GANDOL

Data(es)
1921 - 1936

Volum i suport
El conjunt abarca 1 m.l. (222 unitats documentals textuals)

Nom del(s) productor(s)
Josep M. Vilà Gandol

Història del(s) productor(s)
Sant Feliu de Guíxols, 1904 - 1937. Compositor i músic. Des de ben petit ja mostrà inclinació cap al món de la música, per la qual cosa estudià amb els mestres guixolencs Agustí Figueras Bolívar, Ramon Novi i el mateix Juli Garreta. L'any 1914 ingressà a l'Escolania i Capella del Monestir de Montserrat, on romangué durant set anys i hi adquirí una sòlida formació musical. De retorn a Sant Feliu, es dedicà a impartir classes de solfeig i piano, alhora que es feia càrrec de l'orgue i la capella de música de la parròquia. Paral·lelament, ingressà com a contrabaixista al Quintet Garreta, i es dedicà intensment a composició. En plena Guerra Civil, contragué una malaltia pulmonar que li provocà la mort al cap de poc temps.

Història arxivística
El fons arribà a mans del Sr. Ignasi de Blas Vilà, cosí germà de Josep M. Vilà Gandol. Des de la mort del Sr. de Blas, pertany al seu fill, Sr. Josep de Blas Vivas. L'obra de Vilà fou revisada i catalogada per Lluís Lloansí Marill, mestre i compositor de sardanes. La catalogació finalitzà l'any 2004, coincidint amb la commemoració del centenari del naixement del músic i l'entrega del seu fons a l'Arxiu.

Dades sobre l'ingrés
El Sr. Josep de Blas Vivas, propietari del fons, en va fer cessió en règim de comodat a l'Arxiu el dia 20 de novembre de 2004, en el marc dels actes de commemoració del centenari del naixement de Josep M. Vilà Gandol organitzats per Mall, Associació guixolenca de cultura. El comodat es realitzà per un període de cinc anys, prorrogables automàticament en terminis de cinc anys mentre cap de les dues parts no manifesti la voluntat de rescindir el contracte.

Posteriorment, el 30 de març de 2016, la Sra. Roser Descayre Murlà va fer donació a l'Arxiu del document amb signatura JVV 14, corresponent a les partitures i particel·les de la sarsuela "L'arribada del ministre". Aquesta documentació havia estat entregada temps enrera pel Sr. Ignasi de Blas Vilà a la Sra. Descayre, per tal que la pogués representar amb la seva companyia, l'Agrupació Teatral Benet Escriba.


Abast i contingut
El fons està format exclusivament per partitures manuscrites d'obres musicals d'estils diversos. Això permet copsar la varietat de gèneres conreats per Josep M. Vilà i que, a banda de sardanes i obres per a cobla, abarquen estils com la polifonia religiosa o el teatre líric.

Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat agrupant les peces segons el tipus de composició musical.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
No es té constància de la realització d'intervencions d'avaluació, tria i eliminació.

Increments
No es té coneixement ni hi ha previsió de nous increments.

Condicions d'accés
El fons és de lliure accés. La seva consulta es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a la documentació i el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. En cas que es vulgui fer esment d'algun document o bé citar parcialment o totalment el fons, vegeu les indicacions que cal seguir al paràgraf Drets morals del següent apartat.

Condicions de reproducció
De forma general, la reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. La reproducció dels documents del fons, atesa la seva consideració d'obres de creació, queda sotmesa a les disposicions contingudes a la Llei de Propietat Intel·lectual i a la resta de normativa legal que regula els drets d'autor.

Drets morals.- És obligatori respectar els drets morals de l'autor en la divulgació (de forma íntegra o parcial) de qualsevol de les partitures del fons, fent esmentar la fòrmula "© Josep M. Vilà Gandol", o bé "obra de Josep M. Vilà Gandol". Per a la citació de la pertinença d'una partitura o document al fons, o bé per donar referència de la totalitat del fons, caldrà utilitzar la fòrmula "Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Fons Josep M. Vilà Gandol".

Drets d'explotació.- El Sr. Josep de Blas, com a titular dels drets d'explotació de les obres musicals creades per Josep M. Vilà, autoritza l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, cessionari del fons, per a facilitar la reproducció i el lliurament de còpies a tercers sempre que sigui amb finalitats de recerca, educació i difusió cultural. Amb el lliurament d'aquestes còpies, l'Ajuntament podrà percebre del sol·licitant l'import de la taxa o preu públic aprovat per a la reproducció de documents a l'Arxiu municipal. En cas de sol·licitud per a activitats comercials o amb ànim de lucre, l'Ajuntament ho comunicarà al cedent (Sr. de Blas), el qual podrà autoritzar, de forma expressa, o denegar la realització de les reproduccions sol·licitades.

Segons el que estableix la legislació, els drets d'explotació de l'obra de Josep M. Vilà Gandol passaran a domini públic a partir de l'1 de gener de 2018, és a dir, transcorreguts 80 anys de la seva mort.


Llengües i escriptures dels documents
Castellà i català. Atesa la composició del fons, és recomanable tenir coneixements de solfeig i llenguatge musical per poder llegir i comprendre el contingut dels documents.

Característiques físiques i requeriments tècnics
No existeixen.

Instruments de descripció
Es disposa del catàleg de l'obra musical, elaborat pel Sr. Lluís Lloansí Marill, que a efectes arxivístics rep la consideració d'inventari. Aquest instrument de descripció s'ha passat a base de dades Access i s'ha adaptat als formats de dades que utilitza l'AMSFG.

Existència i localització dels originals
Dipositats en règim de comodat a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Existència i localització de reproduccions
No es té constància de l'existència de reproduccions.

Documentació relacionada
L'Arxiu conserva diversos fons que contenen nombroses partitures musicals tant d'altres compositors locals com d'autors foranis; fons Josep i Arseni Roig, Josep Gravalosa, Enric Figueras (amb obres d'Agustí Figueres Bolívar i Rafael Figueras Auladell) i Societat Coral Nova Gesòria.

Bibliografia
- BUSSOT LIÑÓN, Gerard. El fet musical a Sant Feliu de Guíxols (1865 - 1965 i Apèndix), Sant Feliu de Guíxols: Setmanari Àncora, 1992, p.59 - 62.

- CERVERA BERTA, Josep M. Un músic guixolenc notable. Asaig biogràfic d'en Josep Mº Vilà i Gandol, Sant Feliu de Guíxols, 1997.

- FABREGAT, Gerard


Autoria i data(es)
Descripció de les unitats documentals elaborada pel Sr. Lluís Lloansí Marill el 2004. Descripció a nivell de fons adaptada per Marc Auladell Agulló l'agost de 2008, ampliada el març de 2016 arran de la donació d'un nou document.

Fonts
Vegeu la notícia del lliurament del fons a l'Arxiu a l'article de Carme FRIGOLA per a Àncora, núm. 2.883, Sant Feliu de Guíxols, 25 de novembre de 2004, p. 5.

Per a la descripció de l'àrea de context s'ha utilitzat la informació continguda en les referències citades a l'apartat de Bibliografia.

Les condicions de reproducció es deriven, a banda de la legislació sobre la matèria, de les clàusules establertes en el contracte de cessió en règim de comodat pel qual el fons ingressà a l'Arxiu municipal.


Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007.
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya