Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Arxiu: ASAB
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
AJUNTAMENT
ADMINISTRACIÓ GENERAL
TITOLS DEL MUNICIPI. TERME MUNICIPAL. SÍMBOLS LOCALS
ÒRGANS DE GOVERN
Junta de Govern Local
Comissions informatives i especials
Comunicació amb la ciutadania
Contractació administrativa
Arxiu Municipal
SERVEIS JURÍDICS
PERSONAL
Règim disciplinari
Expedients personals
Relacions laborals
Relacions amb les entitats
PROTOCOL
GESTIÓ DE LA MEDIACIÓ
GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ DE DADES
HISENDA
PATRIMONI
Adquisició de béns
Aprofitament de béns
Retribucions i previsió social
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Taxa per les entrades de vehicles a propietats particulars (guals)
Taxa per la utilització de serveis i instal·lacions esportives
GESTIÓ TRIBUTÀRIA: CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CONSUM
GESTIÓ DELS MERCATS MUNICIPALS
Mercat d'abastaments
Mercat d'encants
SERVEIS SOCIALS
ATENCIÓ A LA GENT GRAN
ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
GESTIÓ DE LA NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
OBRES I URBANISME
Mitjans de transport
Comissaries