Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars


Codi de referència
AMSFG540-42

Nivell de descripció
Fons

Títol
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Data(es)
1649 / 1961 (dates de creació dels documents, predominen segles XIX i XX); 1849 / 1961 (dates d'agregació al fons)

Volum i suport
El conjunt abarca 2,66 m.l. D'aquests, 0,9 m.l. corresponen a 169 unitats documentals textuals, i aprox. 325 positius fotogràfics, 14 negatius i aprox. 30 postals. Hi ha 80 d'aquestes imatges descrites (reg. 10.037 - 10.066, i reg. 10.101 - 10.151), la resta d'imatges estan pendents de catalogació. Pel que fa als 1,76 m.l. restants del fons, fan referència a llibres i revistes.

Nom del(s) productor(s)
Família Bohigas - Anglada. Destaca com a principal productor Julià Bohigas Canadell.

Història del(s) productor(s)
Julià Bohigas Canadell (Banyoles, 1871 - Sant Feliu de Guíxols, 1944), era el gran de cinc germans d'una família banyolina, fill de Josep Bohigas Balandrell (ca. 1844 - Banyoles, 1922) i de Teresa Canadell Pardàs (ca. 1838 - 1932). Els seus quatre germans es deien Pere, Manel, Joana i Josep. D'extracció social humil, Julià Bohigas estudià magisteri a la Normal de Barcelona, alhora que compaginava la seva formació amb classes particulars i a la parròquia de Sant Miquel de la Barceloneta. En acabar la carrera, i després d'una breu estada a Banyoles, Bohigas retornà a la Ciutat Comtal com a director del Col·legi de la Parròquia de Santa Anna. L'any 1884, en un dels estius que passava a Banyoles, conegué i entaulà amistat amb Jacint Verdaguer, que havia fet alguns dies d'estada en aquella vila. De fet, Bohigas era un gran afeccionat a la literatura, i a banda de la seva dedicació com a professor compongué algunes poesies en català.

L'any 1901 Julià Bohigas assumí el càrrec de director del Col·legi Vidal de Sant Feliu de Guíxols. Aquest centre d'ensenyament privat havia estat fundat amb el llegat benèfic que havia deixat a la ciutat l'hisendat i benefactor guixolenc Antoni Vidal, resident a Marsella. Posteriorment, el germà de Julià, Josep Bohigas Canadell, que havia cursat els estudis de magisteri primari, també fou professor durant un temps d'aquest Col·legi. Josep Bohigas es traslladà després a Venezuela, on treballà al negoci que posseïa l'altre germà, Pere Bohigas, però tornà, ja gran i solter, a Sant Feliu. Joan Torrent Fàbregas, que fou alumne del Col·legi Vidal en feia la següent descripció: "el germà del director, Josep Bohigas, era quelcom gras, d'un tarannà esportiu, i en caminar es balancejava; segurament per això algú li possà el motiu de . Al Col·legi tocava un harmònium amb el que s'acompanyava per fer cantar als minyons cants bilíngües (...) Ensems que cantar, Bohigas feia fer als nois gimnàstica rítmica, amb acompanyament musical. Era un bon mestre; també donà classes de Comerç, i ensenyava als alumnes taquigrafia segons un mètode copiat del francès".

Després del seu nomenament com a director, Julià Bohigas romangué al capdavant del Col·legi Vidal durant la resta de la seva vida. El 21 de desembre de 1908, contragué matrimoni a l'església del Mercadal de Girona amb la guixolenca Júlia Anglada Macià, filla de Silvestre Anglada, home de negocis amb contactes a Cuba, i d'Isabel Macià Ribas (morta a Sant Feliu de Guíxols l'any 1925 als 76 anys). Poc temps després nasqué l'única filla del matrimoni, Josefina Bohigas Anglada.

Julià Bohigas fou un home profundament catòlic, simpatitzant de l'ideari catalanista conservador propugnat per la Lliga i àmpliament respectat per tothom pel seu bon caràcter. El seu alumne Joan Torrent Fàbregas el recordava molts anys després de la següent manera: "provist d'un barba que no trigà a blanquejar i que sovint s'allisava amb un gest nerviós de la mà, s'assemblava al cap del govern i del partit conservador espanyol Antonio Maura". Durant la Guerra Civil, però, s'incoà a Julià Bohigas un expedient "per derrotisme i desafecció al règim marxista" del qual aconseguí sortir indemne gràcies a l'ajuda de diversos amics i companys que el tenien en estima malgrat no compartir les mateixes idees. Després d'una vida consagrada a l'ensenyament, problemes de salut portaren el vell professor a deixar la seva activitat docent l'any 1942. Julià Bohigas moria dos anys més tard, el 1944.


Història arxivística
Després de la mort de Julià Bohigas, la documentació romangué dins la casa familiar sota la custòdia de la seva propietària Josefina Bohigas Anglada. En algun moment incert, tal vegada mentre encara vivia Julià Bohigas, alguns dels seus documents personals es van extraviar o perdre. Així, sabem que el professor havia mantingut correspondència continuada amb Mossèn Cinto Verdaguer. En l'article de M. Dolors Gabarnet que es publicà l'any 1967 i que se cita a l'apartat de bibliografia es reprodueix el sobre d'una d'aquestes cartes escrites pel poeta. Malauradament, desconeixem el destí que va tenir aquesta valuosa documentació, i que no es troba dins del fons Bohigas - Anglada que ha arribat a l'Arxiu. En aquell mateix article s'explica que Julià Bohigas també hauria conservat a la seva biblioteca algun llibret amb dedicatòria de Verdaguer, que algú li hauria robat en vida. Aquestes pèrdues vénen confirmades posteriorment en l'article escrit per Joan Torrent Fàbregas l'any 1983 sobre el Col·legi Vidal i que també citem a l'apartat de bibliografia. En aquell text, Torrent explica que Julià Bohigas posseïa algunes cartes de Verdaguer i un parell de llibres amb dedicatòries autògrafes que en aquell moment ja eren perdudes.

A la mort sense descendència directa de Josefina Bohigas Anglada, els nous titulars de la casa familiar dels Bohigas - Anglada es posaren en contacte amb l'Arxiu Municipal oferint la possibilitat d'ingressar en aquest centre la documentació que encara quedava a l'immoble. Entre la documentació cedida a l'Arxiu hi arribà un petit conjunt de documents corresponent al fons de la Junta del llegat Vidal, que hauria romangut en mans de Julià Bohigas per la seva condició de director del Col·legi Vidal. També s'hi localitzà un llibre de l'efímera Societat d'Embelliment de Sant Feliu de Guíxols, creada l'any 1908, de la qual Bohigas n'actuà com a secretari.


Dades sobre l'ingrés
El fons ingressà a l'Arxiu el 15 de gener de 1998 per donació de la Sra. Mariona Rodés, de Barcelona, mitjançant la intervenció de la Sra. Núria Prats, col·laboradora de l'Arxiu i el Museu.

Abast i contingut
El fons és resultat de diverses activitats portades a terme per membres de les famílies Bohigas i Anglada. Destaquem un petit grup de documents de Josep Bohigas Balandrell, fruit de la seva participació política, com a secretari, en el Comitè Republicà Federal de Banyoles. Una atenció especial mereix la documentació generada per Julià Bohigas referida a la seva activitat com a professor, amb llibretes d'apunts i material docent preparatori. En aquest grup s'hi inclouen també diversos llibretes d'apunts d'alguns alumnes seus utilitzades en les classes de tenidoria de llibres, que reprodueixen els habituals llibres diari i major que es portaven en la comptabilitat de les empreses. En el fons s'hi ha conservat també un gruix destacat de documentació generada per Julià Bohigas com a tutor de la incapacitada Filomena Pou Barea, per una banda, i com a marmessor testamentari de Llúcia Pou Barea, per l'altra. Aquesta darrera, de posició benestant, confià a diverses persones l'administració dels béns de la seva germana Filomena. Posteriorment, Llúcia Pou designà Julià Bohigas com a un dels encarregats de complir les seves darrers voluntats testamentàries.

Pel que fa a les fotografies del fons, el seu abast cronològic comprèn des de finals del segle XIX fins al primer terç del segle XX. Hi abunden els retrats familiars d'estudi o d'activitats d'oci a l'aire lliure. Les principals persones retratades són Julià Bohigas Canadell i el seu entorn més proper, format pels pares, germans, esposa i filla, així com alguns amics. Hi ha també uns quants retrats de membres de la família Anglada, algun d'ells fet a Cuba. Destaquem també cap a una quarantena de fotografies de Colòmbia, país on residia un dels germans de Julià Bohigas, amb retrats familiars, de paisatges i de persones indígenes. Les imatges del fons Bohigas - Anglada es completen amb alguns retrats de grup d'alumnes del Sr. Bohigas d'escoles de Barcelona i del Col·legi Vidal de Sant Feliu. Completen el conjunt d'imatges una trentena de postals, majoritàriament de racons de Sant Feliu de Guíxols, algunes d'elles escrites al revers.


Sistema d'organització
La documentació s'ha organitzat a partir del model estàndar de quadre de classificació per a fons personals elaborat pel personal de l'Arxiu Municipal. Així mateix, per tal de facilitar la comprensió i contextualització de la documentació, s'ha optat per fer una primera agrupació dels documents segons la persona o subfamília que els ha originat.

La documentació del Col·legi Vidal que es localitzà barrejada dins el fons Bohigas - Anglada s'ha reintegrat al fons de la Junta Administrativa del llegat Vidal. Així mateix, el llibre de la junta de la Societat d'Embelliment de Sant Feliu de Guíxols també s'ha separat del fons, atès que no hi manté cap vinculació orgànica, i s'ha incorporat a la Col·lecció Municipal de Documents que hi ha a l'Arxiu, amb el número de registre CMD0029.

A l'apartat de Notes incloïm una relació orientativa del contingut dels llibres que conformen la biblioteca del fons família Bohigas - Anglada (16 capses d'arxiu)


Informació sobre avaluació, tria i eliminació
No es té constància de la realització d'intervencions d'avaluació, tria i eliminació sobre la documentació del fons.

Increments
No es té coneixement ni hi ha previsió de nous increments.

Condicions d'accés
El fons és de lliure accés. La seva consulta es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a la documentació i el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Es prendrà especial atenció en la preservació de les dades referents a la intimitat personal, l'honor o la pròpia imatge que puguin contenir alguns dels documents.

Condicions de reproducció
La reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, així com per la Llei de Propietat Intel·lectual i a la resta de normativa legal que regula els drets d'autor en el cas dels documents que reuneixin les característiques d'obres de creació intel·lectual.

Llengües i escriptures dels documents
Català i castellà.

Característiques físiques i requeriments tècnics
No existeixen.

Instruments de descripció
Es disposa d'un inventari del fons amb la descripció sumària de les unitats documentals, en suport paper i en base de dades Access.

Existència i localització dels originals
Dipositats a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Existència i localització de reproduccions
No es té constància de l'existència de reproduccions.

Documentació relacionada
En relació a l'activitat docent de Julià Bohigas al capdavant del Col·legi Vidal, resulta imprescindible la consulta del fons de la Junta Adminstrativa del Llegat Vidal, que també es conserva a l'Arxiu Municipal. Aquest òrgan era l'encarregat de gestionar l'esmentat col·legi, dirigit per Bohigas durant gairebé quaranta anys.
Per a una visió més general sobre la història de la docència a Sant Feliu de Guíxols també es poden consultar les sèries d'ensenyament del fons de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.


Bibliografia
- GABARNET, M. Dolors. "Julià Bohigas i Canadell (1871 - 1944)", dins Àncora, núm. extraordinari de Festa Major, 1967.

- TORRENT FÀBREGAS, Joan. "L'ensenyament a Sant Feliu de Guíxols. El Col·legi Vidal i el mestre Joan Esteva i Vilallonga", dins Estudis sobre temes del Baix Empordà, núm. 2. Sant Feliu de Guíxols: Institut d'Estudis del Baix Empordà, 1983, p. 183 - 242.


Notes
Relació orientativa del contingut dels llibres que conformen la biblioteca del fons família Bohigas - Anglada (16 capses d'arxiu)

- Llibres d'estudi de la llengua Esperanto
- Llibres de lectura
- Llibres de deures escolars
- Llibres d'urbanitat
- Llibres de literatura
- Llibres religiosos diversos
- Revista religiosa mensual
- Llibres de cançons catalanes
- Llibres de contes i narracions
- Llibres d'història Sagrada i General
- Llibres de filosofia
- Llibres de poesia
- Llibres de novel·la nova i curta
- Manuals d'indústria i comerç
- Diaris de Catalunya "La Renaixença"
- Llibrets de literatura, arts i ciències
- Diaris setmanaris de la vida Nacional
- Llibres biogràfics
- Llibres de geografia i geologia
- Llibres de llatí
- Enciclopèdia de la vida pràctica i de la joventut
- Quaderns de treball de vacances
- Llibres de teatre (trilogia)
- Almanac de Pelayos
- Llibres de folklore català
- Llibres d'estudi de llengua francesa
- Llibres devocionaris
- Revista Blanco y Negro
- Revista "La Escuela Nacional" Espanya i Àfrica
- Llibret "Los crimenes de la guerra" per testimonis alemanys
- Llibret Minerva
- Quaderns literaris
- Calendari d'en Patufet 1924
- Llibret explicació dels somnis
- Llibret Històries i contes del TBO
- La Nova revista, juliol 1929
- Llibres de lliçons de moralitat
- Documents diplomàtics Belgues 1914
- Revista de Catalunya
- Revista dels Follets
- Revista de Navegació Submarina
- Llibres d'Història Bíblica
- Guia de Girona i província
- Monografies de Catalunya
- Llibres d'excursions
- Llibres d'ordenances municipals
- Llibres de conceptes referents a comptabilitat Mercantil
- Diari d'un nen
- Llibres Atles de Geografia
- Llibres d'Arts i artistes catalans
- Llibres monogràfics d'Història
- Revistes "Catalans d'Ara"


Autoria i data(es)
Descripció i classificació a nivell d'unitat documental, i descripció a nivell de fons elaborades per Marc Auladell Agulló el desembre de 2009.

Fonts
Per a la descripció de la història del productor s'ha recorregut a la documentació continguda dins el mateix fons i als dos articles especificats a l'apartat de bibliografia.

La notícia de la donació del fons es publicà lacònicament al núm 30 de L'Arjau. Informatiu de l'Arxiu i Museu, del mes de març de 1998, p. 4.


Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007.
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya