Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
Arxiu: AMSFG
Nom del fons: JOSEP ROCA ROCA
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-55 / JOSEP ROCA ROCA

Tipus de fons: Personals


Codi de referència
AMSFG540-55

Nivell de descripció
Fons

Títol
JOSEP ROCA ROCA

Data(es)
1741 / 1944

Volum i suport
El conjunt abarca 0,20 m.l. (127 unitats documentals, de les quals n'hi ha 96 de textuals i 31 que corresponen a plànols i dibuixos de gran format)

Nom del(s) productor(s)
Josep Roca Roca

Història del(s) productor(s)
Josep Roca Roca va néixer el dia 1 de gener de 1863 a Lloret de Mar. Enginyer Industrial especialitzat en mecànica l'any 1889, l'any següent, el 1890, és nomenat ajudant de Bernat Puig Buscó, enginyer en cap de la Companyia del tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona durant els treballs de construcció del ferrocarril. L'any 1894, amb la línia acabada, Roca és designat enginyer en cap d'explotació de la Companyia del Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona. Dimiteix del càrrec el 29 d'abril de 1896, probablement per problemes de salut de la seva esposa, que moriria poc després. Tornà a ocupar el càrrec des de febrer de 1902 fins l'any 1915.

A nivell social, cal remarcar la seva col·laboració amb diverses entitats i personalitats culturals de Sant Feliu. Així, el trobem el 1916 com a membre del casino "El Guixolense", fent una donació a la biblioteca "studium" de Sant Feliu de Guíxols, o col·laborant amb Rafel Patxot en la instal·lació de pluviòmetres a diverses estacions de la línia del tren. Mantingué també contactes amb personalitats guixolenques vinculades al catalanisme polític conservador com ara Agustí Casas.
Desconeixem la data de la mort de Josep Roca Roca, que degué produir-se durant la dècada de 1930 o, com a molt tard, abans de 1942.


Història arxivística
La documentació es trobava en mans del Sr. Joan Esteva Trias, descendent de Josep Roca Roca.

Dades sobre l'ingrés
A principis de l'any 2008, el Sr. Joan Esteva Trias va lliurar a l'Arxiu un primer volum de documentació d'aquest enginyer industrial. La donació del fons es va aprovar el mes d'octubre de 2008 per acord de la Junta de Govern local. Posteriorment, els mesos de juliol i setembre de 2009, el Sr. Trias va fer donació a l'Arxiu d'un segon grup de documents pertanyent al mateix fons; l'acceptació d'aquesta segona entrega es va aprovar per Junta de Govern local el 9 de febrer de 2010. El 20 de setembre de 2011 el Sr. Esteva va cedir una reproducció digitalitzada d'una agenda personal de Josep Roca de 1908-1912.

Abast i contingut
Podem dividir el fons de Josep Roca en tres grans blocs. Per una banda, la documentació familiar amb correspondència i documents relatius a la gestió del patrimoni immobliari de la família, ubicat a Lloret de Mar, dins del qual també hi figuren diversos documents produïts per Josep Roca Freixas (probablement, pare de Josep Roca Roca). En segon lloc, trobem la documentació corresponent a l'etapa de formació com a enginyer industrial de Josep Roca Roca, constituïda per 30 dibuixos tècnics i plànols. I, finalment, la documentació que ressegueix la seva vida professional, incloent-hi la feina com a cap d'explotació de la companyia del tren de Sant Feliu, així com l'aproximació al catalanisme conservador.

Sistema d'organització
El fons s'ha organitzat d'acord amb el quadre general de classificació de fons personals elaborat pel personal de l'Arxiu Municipal.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació
No es té constància de la realització d'intervencions d'avaluació, tria i eliminació sobre la documentació del fons.

Increments
No es té coneixement ni hi ha previsió de nous increments.

Condicions d'accés
El fons és de lliure accés. La seva consulta es realitzarà d'acord amb el que estableix la legislació general sobre accés a la documentació i el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Condicions de reproducció
La reproducció de la documentació es regirà pel que estableix el Reglament de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. La reproducció dels documents del fons que reben la consideració d'obres de creació queda sotmesa a les disposicions contingudes a la Llei de Propietat Intel·lectual i a la resta de normativa legal que regula els drets d'autor.

Llengües i escriptures dels documents
Castellà i català.

Característiques físiques i requeriments tècnics
No existeixen.

Instruments de descripció
Es disposa d'un primer inventari del fons amb la descripció sumària a nivell d'unitat documental simple / composta.

Existència i localització dels originals
Dipositats a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, a excepció de l'agenda personal (JRR0118), l'original de la qual roman en poder del Sr. Joan Esteva Trias.

Existència i localització de reproduccions
No es té constància de l'existència de reproduccions.

Documentació relacionada
Atesa l'activitat professional de Josep Roca a Sant Feliu de Guíxols, és recomanable la consulta del Fons de la Companyia del ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona, dipositat a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. L'any 2016 l'Arxiu va ingressar diversa documentació procedent del Sr. Manel M. Bosch Puig, que havia mort recentment, entre la qual hi figura un conjunt de documents produïts per Bernat Puig Buscó, enginyer del tren de Sant Feliu contemporani a Josep Roca (documentació pendent de catalogar).

Bibliografia
No es té constància de l'existència de biliografia relacionada amb Josep Roca Roca, més enllà d'algunes referències generals al llibre Centenari del Tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona. Girona: Consorci per a la Commemoració del Centenari del Tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona, 1992.

Autoria i data(es)
Classificació i descripció de les unitats documentals realitzada per Josep Auladell Payró el juliol de 2008 i continuada per Marc Auladell Agulló a partir dels ingressos efectuats el 2009. La descripció a nivell de fons fou realitzada també per Josep Auladell Payró el setembre de 2008 i ha estat actualitzada per Marc Auladell Agulló el juliol de 2017.

Fonts
Per a la descripció de l'àrea de context s'ha utilitzat la informació continguda en la documentació del mateix fons.

Regles o convencions
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d'Arxius i Associació d'Arxivers de Catalunya, 2007.
v2.4.6 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya