Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
Tipus de fons: Judicials
Arxiu: ACAE
Nom del fons: Jutjat de Pau de Cabanes
La Cultura ets tu

Arxiu Comarcal Alt Empordà

FONS ACAE110-115 / Jutjat de Pau de Cabanes

Tipus de fons: Judicials


Codi de referència
ACAE110-115

Títol
Jutjat de Pau de Cabanes

Data(es)
1837-1970

Volum i suport
6 capses arxivadores i 1 llibre que sumen 0´7 metres lineals. Suport paper.

Història del(s) productor(s)
L´administració de justícia d´Antic Règim estava molt fragmentada i era patrimoni dels poders reials i senyorials. L´inici de l´estat liberal durant els anys trenta del XIX va posar les bases d´una única administració exercida pels jutges i els alcaldes constitucionals. A partir de llavors, la jerarquització de la justícia passà a organitzar-se a través de les noves divisions territorials sorgides el 1833 i el 1834 -partits judicials-, que mantenien a la base els municipis. Les funcions dels alcaldes i dels tinents d´alcalde com a jutges de pau i jutges ordinaris a l´àmbit municipal on hi ha havia jutges de primera instància foren regulats per R.D. 26 setembre 1835 que aprovava el "Reglamento provisional para la Administración de justicia respecto a la jurisdicción ordinaria" i un posterior R.D d´1 de maig de 1844 del "Reglamento de los Juzgados de Primera Instancia" a la vegada que es concretaren les competències dels jutges de primera instància en l'àmbit del partit judicial. Poc després, però, pel Reial Decret de 22 d'octubre de 1855 es van crear i organitzar els jutjats de pau a tots els municipis amb ajuntament. Amb aquesta disposició, la justícia municipal deixava de ser una funció dels ajuntaments per passar a ser exercida per jutges de pau i els seus suplents, els quals eren nomenats pels regents de les Audiències i juraven el compliment de la Constitució davant de l'Ajuntament. El 15 de setembre de 1870 s´aprovava la "Ley Provisional Orgánica del Poder Judicial", que organitzava jeràrquicament el territori en districtes, partits, circumscripcions i termes municipals, els quals eren administrats, respectivament, per les audiències, els tribunals del partit, els jutjats d'instrucció i els jutjats municipals. La Llei de 1870 va perdurar amb breus modificacions fins l'any 1944. Durant la dictadura franquista van haver dues importants reformes; la primera fou introduïda amb la "Ley de 19 de juliol de 1944, de Bases para la reforma de la Justicia Municipal", per la qual es van crear i definir les funcions: dels jutjats municipals, creats a les capitals de província i en municipis de més de vint mil habitants; dels jutjats comarcals, constituïts en els municipis capitals de comarca; i dels jutjats de pau, en els municipis on no hi havia cap jutjat dels anteriors. D'acord amb això, l´Ordre de 24 de març de 1945 aprovà la demarcació dels jutjats municipals, comarcals i de pau. A l'etapa democràtica actual es publica el vigent ordenament de l'administració de justícia: la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta del Poder Judicial i el posterior Reial Decret 122/1989, de 3 de febrer, pel qual s'acorden mesures per a l'efectivitat de la planta judicial.

Història arxivística
Ingressà a l´ACAE l´any 1991 iuntament amb el fons del Jutjat de Pau; posteriorment es va fer una segona transferència amb documentació semiadministrativa.

Abast i contingut
La documentació del fons del Jutjat de Pau comença a partir del segons terç del segle XX, tret d'alguna petita excepció. Conté sèries de processos civils i penals, destacant-ne les actes de conciliació (1939/1953), els judicis de desnonament (1939/1953) i els judicis de faltes (1947/1953). Pel que fa a la documentació del Registre Civil la sèrie més extensa i completa és la d'inscripcions i rectificacions, amb inscripcions de naixements (1951-1958), matrimonis (1940-1958) i defuncions (1951-1958).

Sistema d'organització
La documentació del fons es troba classificada en dues agrupacions: Jutjat Municipal -presa de possessió de Jutges i secretaris, correspondència, jurats populars, afers civils, afers penals, taxes judicials i liquidacions, llibres de comptes, inventais, estadística, visites d´inspecció- i Registre Civil -correspondència, certificacions i fes de vida, inscripcions i rectificacions al Registre Civil, expedients matrimonials, expedients d´adopció i emancipació, estadístiques i visites d´inspecció al Registre Civil.

Condicions d'accés
Lliure, però, la documentació que conté dades personals resta fora de consulta durant el termini de 50 anys d´ençà la creació del document, d´acord amb la legislació vigent.

Instruments de descripció
Inventari.

Autoria i data(es)
Arxiu Comarcal Alt Empordà, 1991, 2008.
v2.4.5 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya