Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
 Documents textuals
Centre: ANC
Nom del fons: PREFECTURA PROVINCIAL DE CARRETERES A BARCELONA DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Nacional de Catalunya

FONS ANC1-691 / PREFECTURA PROVINCIAL DE CARRETERES A BARCELONA DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES

Tipus de fons: Administració Perifèrica de l'Estat


Codi de referència
ANC1-691

Nivell de descripció
Fons

Títol
PREFECTURA PROVINCIAL DE CARRETERES A BARCELONA DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES

Data(es)
Dates de creació 1828-1982
Dates d'agregació: 1966-1982


Volum i suport
456,8 m (4.252 unitats d'instal·lació) de documentació textual, paper i tela. Inclou mapes i plànols.

Nom del(s) productor(s)
Prefectura Provincial de Carreteres a Barcelona del Ministeri d'Obres Públiques

Història del(s) productor(s)
Les Prefectures provincials de Carreteres eren els serveis territorials del Ministeri competent en aquesta matèria, que tenien al seu càrrec la construcció i conservació de les carreteres de l'Estat a la província i intervenien en tots els assumptes relacionats amb la xarxa viària de la demarcació i la seva zona d'influència.
Reben aquesta denominació des de 1966, en què es va canviar l'antic nom de Prefectures provincials d'Obres Públiques, matèria més amplia en la qual van ser competents des dels seus inicis. La seva creació com a organisme provincial data de 1857, quan per Reial Ordre del Ministeri de Foment de 24 de desembre es creen les Demarcacions provincials d'Obres Públiques, en un context de decidida intervenció de l'Estat en el desenvolupament de la xarxa viària i amb la voluntat de delimitar l'abast territorial dels anteriors districtes territorials competents en aquesta matèria, creats uns anys abans i que agrupaven diverses províncies. Van subsistir fins a la reestructuració de l'Administració de l'Estat que va tenir lloc arran dels traspassos de competències a les comunitats autònomes, a partir de la Constitució de 1978.
A Catalunya, els traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat en matèria de carreteres i camins va tenir lloc l'any 1980, pel RD 1943/80 de 31 de juliol. L'octubre del mateix any l'Administració central va reestructurar els serveis provincials i regionals del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme i va crear de forma provisional una Demarcació de carreteres de l'Estat a Catalunya, que assumia les funcions que li quedaven a l'Estat al territori català en aquesta matèria. Aquesta reestructuració provisional es va convertir en definitiva l'any 1986 i es va estendre a tot l'Estat. Desapareixien així les antigues Prefectures provincials de Carreteres.
Al llarg dels més de 130 anys d'existència i malgrat els canvis d'adscripció orgànica, l'organització i les funcions de les Prefectures provincials de Carreteres van variar poc. Les seves atribucions van estar vinculades al desenvolupament de la legislació que durant aquest període va regular la competència i, per extensió, a la història de la formació de la xarxa viària. Com a organisme representant de l'Administració central, les seves competències van dependre directament del grau d'intervenció de l'Estat en la matèria. En aquest sentit, van exercir per delegació, i des d'una vessant fonamentalment tècnica, les funcions que pertocaven al ministeri en la planificació, gestió, execució o inspecció de l'obra pública, segons la naturalesa de la via. De forma general, les prefectures tenien al seu càrrec directe les obres de la xarxa estatal i exercien la supervisió, aprovació i inspecció de les obres realitzades i finançades per l'Administració local i pels particulars. Per desenvolupar la seva tasca, especialment en aquest segon aspecte, actuaven de forma coordinada amb les diputacions, els ajuntaments, el govern civil i la Direcció General del Ministeri, en la gestió de la part de la tramitació dels projectes que els hi pertocava.


Història arxivística
L'any 1980, arran del traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat en matèria de carreteres, la documentació de la Prefectura de Carreteres de la província de Barcelona fou traspassada al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i traslladada des de la seva ubicació, en una nau de Sant Adrià del Besòs propietat del Ministeri d'Obres Públiques, a les instal·lacions del Parc de conservació de carreteres de Sabadell, dependent del Servei de Carreteres de la Generalitat.
El conjunt documental traspassat no presentava un bon estat de conservació. Les inadequades condicions d'instal·lació i els successius trasllats havien provocat pèrdues i el deteriorament de part del volum, així com la desorganització de les sèries documentals. Al Parc de Sabadell es va procedir a una primera tasca de control i ordenació per part del personal del servei, que va prioritzar la documentació activa. A finals dels anys 1990, amb la creació de l'Arxiu Central Administratiu del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, es va iniciar un programa de tractament del conjunt documental per tal de transferir-lo als arxius corresponents. Concretament, el projecte de tractament de la sèrie d'Expedients de construcció i adequació de la xarxa de carreteres, per a la seva transferència a l'ANC, va començar l'any 2003, fruit de la col·laboració entre l'Arxiu Central del departament i l'Àrea dels Fons de l'Administració de l'ANC.


Dades sobre l'ingrés
dotze ingressos, un l'octubre de 2005 el segon el novembre de 2009, el tercer i el quart el febrer de 2011, el cinquè el març de 2012, els tres darrers l'abril i l'octubre de 2013 de la documentació dels quals va ingressar via transferència ordinària procedent dels arxius centrals dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques (2005-2009) i de Territori i Sostenibilitat (2011-2016) de la Generalitat de Catalunya. Excepcionalment, en el primer ingrés la seva formalització va tenir lloc en un acte protocol·lari entre la consellera de Cultura, Caterina Mieras, i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal.

Abast i contingut
El fons conté quatre sèries documentals: una denominada expedients de construcció i adequació de la xarxa de carreteres, que inclou un total de 1.600 projectes d'obres de la demarcació de Barcelona datats entre 1844 i 1980.
Cada projecte pot estar format per diferents tipus d'estudi i tràmits administratius, corresponents a diferents fases de la planificació i execució de l'obra. La permanència del procediment que ha generat la sèrie, ha permès tipificar de forma general aquestes actuacions o tipus d'estudi de la següent forma: Actualitzacions, Avantprojecte, Expedient administratiu, Expedient de contractació, Informe previ, Liquidacions, Plànols, Projecte base, Projecte complementari, Projecte de traçat i Projecte modificat
Cadascuna d'aquestes fases o parts de l'obra forma volums diferents d'un mateix projecte i inclou diverses tipologies documentals. Les més habituals i preceptives de tot projecte són la memòria, els plànols generals i parcials, el plec de condicions tècniques i el pressupost. Les dades que aporten cadascuna varien segons la fase de l'obra en què s'han redactat.
El conjunt de la sèrie mostra l'evolució de les vies de comunicació de les comarques catalanes més actives des del punt de vista econòmic i demogràfic en aquest període. I alhora és testimoni del progrés tecnològic i de la profunda transformació del territori i dels seus criteris d'ordenació, experimentada a partir de la segona meitat del segle XIX en funció dels canvis econòmics, socials i polítics.
La segona sèrie es denomina expedients d'expropiació a la que s'afegeixen una tercera el 2011 denominada de conservació de la xarxa de carreteres i una quarta denominada d'autoritzacions d'obres, serveis i usos en zones d'influènica de les carreteres ingressada el 2012, el 2013, el 2015 i el 2016
OBRES PÚBLIQUES/ POLÍTICA TERRITORIAL/ INFRAESTRUCTURES VIÀRIES/ CARRETERES/ EXPROPIACIONS


Sistema d'organització
Atès que es tracta de documentació traspassada a la Generalitat que pertany a una sèrie documental oberta -ja que la funció que l'ha generat continua exercint-se-, s'ha optat per aplicar al fons el quadre de classificació del Sistema de General de Gestió de la Documentació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, i s'ha identificat la sèrie històrica transferida amb la sèrie actual (codi O0505). La part del quadre corporatiu que correspon a la competència en matèria d'obres públiques és la següent:
O0001 POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
O0100 PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI
O0200 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL
O0300 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
O0400 POLÍTIQUES D'ARQUITECTURA I HABITATGE
O0500 GESTIÓ DEL SISTEMA VIARI
O0501 Planificació de la xarxa de carreteres
O0505 Construcció i adequació de la xarxa de carreteres
O0511 Conservació de la xarxa de carreteres
O0522 Permisos en zones de servitud
O0519 Explotació de la xarxa de carreteres
O0533 Gestió de les concessions
O0600 GESTIÓ DEL SISTEMA DE TRANSPORTS
O0700 GESTIÓ DE PROJECTES D'OBRA PÚBLICA
O0701 Expropiació forçosa
O0800 SERVEIS DE SUPORT A L'OBRA PÚBLICA
La sèrie no presenta un criteri d'ordenació definit, tot i que en general els projectes desenvolupats en un mateix tram de carretera, o en trams consecutius, tenen una instal·lació física correlativa i un cert ordre cronològic intern. El tractament ha prioritzat el reagrupament físic dels diferents volums que formen un mateix projecte, dispersos en molts casos, per facilitar la consulta de la documentació.


Increments
Es preveuen nous ingressos d'altres sèries documentals generades pel mateix productor, que es troben en procés de tractament per part de l'Arxiu Central del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Condicions d'accés
Lliure. Per a la sèrie expropiacions són d'accés restringit els expedients d'antiguïtat inferior als 30 anys. Adreceu-vos al Servei d'informació i referència de l'ANC

Condicions de reproducció
Les mateixes que l'accés.

Llengües i escriptures dels documents
Castellà, majoritàriament. Alguns expedients són en català, més regularment entre 1931 i 1939.

Instruments de descripció
UTGÉS VALLESPÍ, Maria (ed.). La sèrie documental Expedients de construcció i adequació de la xarxa de carreteres (1844-1980) de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2008. (Col·lecció Publicacions de l'Arxiu Nacional de Catalunya; 10). Inclou índexs onomàstic i toponímics, relació cronològica de les obres i vocabulari controlat de tipus d'estudi.

Catàleg de la sèrie publicat en suport paper, també disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 1.736 registres informàtics) i només en suport electrònic (aplicatiu GANC: 1.911 registres). Consultable en línia.
Catàleg de la sèrie d'expropiacions transferida per l'AC, ( 2009, 2014) disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 222 registres informàtics)
Catàleg de la sèrie de conservació de la xarxa de carreteres transferida per l'AC, disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 2540 registres), consultable en línia.
Catàleg de la sèrie d'autoritzacions d'obres, serveis i usos en zones d'influència de les carreteres transferida per l'AC, disponible en suport electrònic (aplicatiu GANC: 31.154 registres), consultable en línia.


Documentació relacionada
Arxiu Nacional de Catalunya:
- Mancomunitat de Catalunya (CAT ANC 1 - 0184): sèries d'Intervenció.
- Comissió Liquidadora de la Mancomunitat de Catalunya (CAT ANC 1 - 0449).
- Generalitat de Catalunya (Segona República) (CAT ANC 1 - 0001): sèries d'obres públiques i Pla General d'Obres Públiques de 1935.
- TAF Helicòpters, SA (CAT ANC 1 - 0564): fotografies aèries dels anys 1950-1970, realitzades amb finalitats cartogràfiques i informatives per a la construcció de carreteres.
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (CAT ANC 1 - 0352): conté la continuació de la sèrie entre 1981 i 1997.
Institut Cartogràfic de Catalunya (CAT ICC)- fons Projectes de cartografia vial (1963-1986) i municipal (1984-1986).
Arxiu General de la Diputació de Barcelona (CAT AHDB).
Arxiu Històric de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (CAT AHCCB): expedients sobre la construcció i manteniment de la xarxa de carreteres de Catalunya entre 1886 i 1966.
Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú: documentació cartogràfica sobre la xarxa de carreteres de la província de Barcelona, finals segle XIX i inicis segle XX.
Archivo General del Ministerio de Fomento: documentació produïda per la Direcció General de Carreteres, segle XX.
Archivo General de la Administración: documentació produïda per la Direcció General de Carreteres i organismes precedents, segles XVIII i XIX.


Bibliografia
BERENGUER CASULLERAS, Marc-Aureli. "Les millores d'accés per carretera a l'aeroport 'transoceànic' de Barcelona". Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 14 (juny 2006), p. 8.

BERNAL CERCÓS, Àngels. "Més fonts per a l'estudi de l'administració pública a Catalunya: el catàleg d'expedients de la xarxa de carreteres de Barcelona" Butlletí de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Núm. 20 (juliol 2008), p.1-2.

BERENGUER CASULLERAS, Marc-Aureli. "La utilització dels marges de les vies públiques". Butlletí de ll'Arxiu Nacional de Catalunya. Nüm. 32 (juny 2012), p. 18-19.


Notes
La planificació del tractament arxivístic de la sèrie documental fou realitzada conjuntament per l'Arxiu Central del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l'Àrea dels Fons de l'Administració de l'ANC i l'empresa Dos Punts, s.c.p., l'any 2003; i realitzat per l'empresa ADOCAT entre 2004 i 2006, sota les directrius i supervisió d'ambdós organismes. Les darreres revisions, així com l'ampliació del catàleg i la preparació de la seva publicació foren efectuades per l'arxivera Montserrat Cuyàs Artigues i l'Àrea dels Fons de l'Administració de l'ANC, entre juliol de 2006 i abril de 2007.

Autoria i data(es)
M. Utgés Vallespí, abril de 2007, actualització mbc, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 i abril de 2016..

Fonts
La mateixa unitat de descripció.

Regles o convencions
NODAC
v2.2.0 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya