Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 13 documents
JULIÀ BOHIGAS CANADELL > Activitat social i política > Tutela i administració dels béns de Filomena Pou > Comptabilitat
Pàgina 1/3

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-72 ANOTACIONS SOLTES REFERENTS A LA GESTIÓ DE L'HERÈNCIA DE LLÚCIA POU BAREA I A LA TUTELA I HERÈNCIA DE FILOMENA POU BAREA: COMPTES, RECORDATORI DE TASQUES PENDENTS DE FER, REFERÈNCIES A PARENTS LLUNYANS, ETC 1928 / 1939
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0054]
 
AMSFG540-42-T2-73 CARTA DE PAGAMENT I CANCEL·LACIÓ D'HIPOTECA SIGNADA PER LLÚCIA POU BAREA I EL TUTOR DE LA INCAPACITADA FILOMENA POU BAREA CONFORME FRANCESC BOSCH, TRINITAT ALDRICH I ALTRES HAN RETORNAT UN PRÉSTEC QUE JERONI POU FÉU A JOSEP PLA VICENS 1922 - 1923
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0019]. CÒPIA REALITZADA L'ANY 1923
 
AMSFG540-42-T2-74 CARTES DE PAGAMENT CONFORME S'HA SATISFET A L'OFICINA LIQUIDADORA DE LA BISBAL L'IMPOST SOBRE DRETS REALS DE DIVERSOS CAPITALS REBUTS PER FILOMENA POU BAREA EN CONCEPTE D'HERÈNCIA 1928
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0047]
 
AMSFG540-42-T2-75 CERTIFICATS DEL BANC D'ESPANYA DEL DIPÒSIT EN AQUESTA ENTITAT DE DIVERSOS TÍTOLS DE DEUTE PÚBLIC ENTRE 1928 I 1942, I D'ABONAMENT DELS CORRESPONENTS CUPONS ALS SEUS TITULARS, SRS. RIBOT, BOHIGAS, SIBILS I PATXOT 1942
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0027]
 
AMSFG540-42-T2-76 COMPTES ANUALS D'INGRESSOS I DESPESES DE LA TUTELA DE FILOMENA POU BAREA 1927 - 1938
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0040]
 
 1  2  3
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya