Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Paràmetres de cerca
Tipus de document:
  Documents textuals
  Fotografies
  Mapes i plànols
  Audiovisuals i documents sonors
  Produccions impreses
  Produccions artístiques
Arxiu: AMSFG
Guia del fons
Inventari/catàleg del fons
FAMÍLIA ANGLADA - MACIÀ
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
Col·leccions
JOSEP BOHIGAS CANADELL
Activitat social i política
Activitat professional i econòmica
JULIÀ BOHIGAS CANADELL
Identificació i acreditacions
Activitat social i política
Tutela i administració dels béns de Filomena Pou
Marmessoria testamentària de Llúcia Pou
Activitat professional i econòmica
Activitat docent
Activitat intel·lectual i creativa
Col·leccions
Seleccioneu els diferents nivells per accedir als documents del fons
La Cultura ets tu

Arxiu Municipal Sant Feliu de Guíxols

FONS AMSFG540-42 / FAMÍLIA BOHIGAS - ANGLADA

Tipus de fons: Patrimonials i Familiars
D'aquest fons s'han trobat 16 documents
JULIÀ BOHIGAS CANADELL > Activitat professional i econòmica > Activitat docent > Activitat docent
Pàgina 2/4

      Codi  Títol  Núm. Expedient(s)/Signatura  Data(es) 
 
AMSFG540-42-T2-124 ESBORRANYS DE PRÀCTIQUES DE JULIÀ BOHIGAS CANADELL CORRESPONENTS ALS ESTUDIS DE TENIDORIA DE LLIBRES 1904 - 1907
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0137]
 
AMSFG540-42-T2-125 ESTATUTS DEL "CENTRO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT", DE BARCELONA, I REGLAMENTS DE LA "HERMANDAD DE SOCORROS MUTUOS PARA ENFERMOS E INVÁLIDOS" I DEL "PATRONATO PARA JÓVENES ASPIRANTES", TOTS DOS DEPENENTS D'AQUEST CENTRE 1901
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0003]
 
AMSFG540-42-T2-126 FACTURA DE MARTÍNEZ Y CIA A NOM DE TOMÀS CARRERÓ EFECTUADA A SEVILLA EN CONCEPTE DE COMPRA DE TAPS DE SURO TREFÍ. PROBABLEMENT ES TRACTA D'UN MODEL DE DOCUMENT PER A ESTUDIS DE TENIDORIA DE LLIBRES 1907
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0080]
 
AMSFG540-42-T2-127 LÀMINES DEL DICCIONARIS ENCICLOPÈDIC "MONTANER Y SIMÓN" AMB IL·LUSTRACIONS DE MÀQUINES AGRÍCOLES I D'UTILLATGES I MONUMENTS D'ANTIGUES CIVILITZACIONS, APLEGADES SEGURAMENT AMB FINALITATS DOCENTS [s. d.]
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0135]
 
AMSFG540-42-T2-128 LLIBRE MAJOR DE COMPTABILITAT REFERENT A GESTIONS AMB DIVERSES EMPRESES I ENTITATS BANCÀRIES ESTRANGERES. PROBABLEMENT ES TRACTA D'UN LLIBRE DE PRÀCTIQUES RELACIONAT AMB ESTUDIS DE TENIDORIA DE LLIBRES 1919 - 1920
  [SIGNATURA ARXIU: BHG0126]
 
 1  2  3  4
v2.4.7 | Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya